In dit document hebben wij als bestuur van Judokan Maartensdijk vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

1. Gewenste omgang bevorderen.

Het is erg belangrijk dat budoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal omgevingsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

Bovenstaande regels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan voordat ze lid kunnen worden.

Tevens zijn deze regels terug te vinden op deze website, hier wordt ook informatie gegeven over de vertrouwenscontactpersoon. (VCP)

Het gaat daarbij om zowel een taakomschrijving als de contactgegevens, aan leden maar ook aan trainers/coaches, bestuur en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegen komen of vermoeden.

Begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom jeugdige budoka’s (hierna: ’begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:

2. Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Als zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club.

Deze persoon is opgeleid om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te starten en te begeleiden.

3. Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Wel kunnen interne sanctie na overleg met de VCP door het bestuur van Judokan Maartensdijk opgelegd worden.

Het bestuur van Judokan Maartensdijk stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventuele individueel belang van een lid.