Protocol tegen Sexuele intimidatie

In dit document hebben wij als bestuur van Judokan Maartensdijk vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

1. Gewenste omgang bevorderen.

Het is erg belangrijk dat budoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal omgevingsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 • Iedereen telt mee binnen de club.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak de ander geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig aan het bestuur Judokan Maartensdijk.

Bovenstaande regels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan voordat ze lid kunnen worden.

Tevens zijn deze regels terug te vinden op deze website, hier wordt ook informatie gegeven over de vertrouwenscontactpersoon. (VCP)

Het gaat daarbij om zowel een taakomschrijving als de contactgegevens, aan leden maar ook aan trainers/coaches, bestuur en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegen komen of vermoeden.

Begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom jeugdige budoka’s (hierna: ’begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de budoka zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de budoka te bejegenen op een wijze die de budoka in zijn/haar waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de budoka door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de budoka.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige budoka tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de budoka niet op een zodanige wijze aanraken dat de budoka en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de budoka en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de budoka te beschermen tegen schade en(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) budoka behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij/ hij zijn werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de budoka geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de budoka die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de budoka is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Tevens verlangen wij van alle begeleiders dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen en controleren wij via de JBN of zij zijn opgenomen in het registratiesysteem voor plegers seksuele intimidatie.

2. Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Als zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club.

Deze persoon is opgeleid om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te starten en te begeleiden.

3. Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Wel kunnen interne sanctie na overleg met de VCP door het bestuur van Judokan Maartensdijk opgelegd worden.

Het bestuur van Judokan Maartensdijk stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventuele individueel belang van een lid.