In dit document hebben wij als Judokan Maartensdijk vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

1. Gewenste omgang bevorderen.

Het is erg belangrijk dat budoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving, hier hoort bij dat zij zich niet gepest mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

Een aantal dingen zal onze club niet toestaan. Hieronder vallen:

Daarnaast verwachten wij van leden de volgende dingen uitdrukkelijk wel:

Bovengenoemde gedragsregels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zijn terug te vinden op deze website.

Verder wordt er door de trainers regelmatig aandacht aan besteedt en zien wij toe op de naleving ervan tijdens de budolessen. Bovendien wordt ouders/verzorgers ook gevraagd om ongewenst gedrag te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

2 Situaties van pestgedrag oplossen.

Als een vermoeden bestaat dat er binnen de club gepest wordt dan worden de volgende stappen doorlopen:

3. Sancties

Mochten pogingen tot verbetering van de situatie door de budoka’s, trainer en ouders niet tot een oplossing leiden dan kan de club overgaan tot het opleggen van sancties.

Een besluit hiertoe volgt altijd uit samenspraak tussen trainer en bestuur.

De mogelijke sancties lopen op van licht naar steeds zwaarder en kunnen in die volgorde worden gegeven als een situatie zich over langere tijd niet verbetert. Hier onder zijn de sancties per categorie opgesomd.