Huishoudelijk Reglement

(versie maart 2023)

Artikel 1

Dit huishoudelijk reglement bevat de regelingen zoals zijn bedoeld in artikel 20 van de statuten.

Artikel 2

De verenigingskleuren zijn rood-wit.

Artikel 3

Zij, die lid wensen te worden van de vereniging, melden zich aan op een, door de vereniging te verstrekken formulier, na een introductieperiode van twee weken. Op dit formulier dienen in ieder geval te worden vermeld de naam, adres, geboortedatum en geslacht van het nieuwe lid. De nieuwe leden behoren dit formulier te ondertekenen, terwijl bij minderjarige leden medeondertekening door een van de ouders of voogden verplicht is. Het bestuur beslist over de toelating.         

Artikel 4

De nieuwe leden zijn bij aanmelding contributie verschuldigd, welke door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.

Artikel 5

Sportkeuring is bij judo, karate en jiu-jitsu verplicht bij het examen voor de 1e dan.

Contributies

Artikel 6

De contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld voor de volgende groepen:

  1. Judo tuimelberen
  2. Judo jeugd
  3. Judo volwassenen
  4. Jiu-jitsu jeugd
  5. Jiu-jitsu volwassenen
  6. Karate

De contributies worden vastgesteld voor een periode van een kalenderjaar (12 maanden). De betaling kan in vier termijnen geschieden.

Bij gebruikmaking van de mogelijkheid om in vier termijnen te betalen dient bij het vervallen van iedere termijn 25% van de jaarcontributie betaald te worden.

Het bestuur is bevoegd gezins- of groepskortingen te verlenen.

Artikel 7

De bijdragen voor examens voor volwassenen en deelnemers karate, landelijk bond, toernooien en dergelijke dienen te worden voldaan volgens de door het bestuur te stellen regels.

Artikel 8

De donateurs betalen een jaarlijkse minimum bijdrage, die op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 9

De ereleden van de vereniging zijn van de contributieplicht vrijgesteld.

Ontzegging uit het lidmaatschap

Artikel 10

Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden op grond van artikel 9 lid 2 van de statuten, met recht op de in artikel 9, lid 4 en 5, van de statuten genoemde beroepsprocedure.

Artikel 11

Ontzetting uit het lidmaatschap kan ondermeer geschieden wegens:

  1. Wanbetaling.
  2. Wangedrag.
  3. Het schaden van belangen van de vereniging.

Artikel 12

Van wanbetaling is sprake, indien een lid bij aangetekend schrijven door het bestuur is gemaand en acht dagen na dagtekening van het reçu van de aangetekende brief nog niet heeft betaald.

Bestuur van de vereniging

Artikel 13

De door de algemene ledenvergadering gekozen bestuursleden treden onmiddellijk in functie.

Artikel 14

Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met ten hoogste 4 leden:

Artikel 15

De bestuursleden worden gekozen voor en zittingsperiode van 4 jaren en zijn na het aftreden terstond herkiesbaar.

Aftredend zijn elk jaar 2 bestuursleden volgens een door het bestuur opgesteld rooster. Het rooster van aftreden moet door de ledenvergadering worden goedgekeurd.

Artikel 16

De bestuursleden mogen geen bloedverwanten of aanverwanten zijn tot in de tweede graad. Bij het optreden van een dergelijk bloed- of aanverwantschap treedt het laatst gekozen bestuurslid onmiddellijk af.

Statuten

De statuten van de vereniging kan hier worden gedownload ter inzage.

Statuten-JudokanDownload