Pestprotocol

Judokan Maartensdijk

Pestprotocol.


In dit document hebben wij als Judokan Maartensdijk vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag

te stimuleren pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe

wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt

worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

 


1. Gewenste omgang bevorderen.


Het is erg belangrijk dat budoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving, hier hoort bij dat

zij zich niet gepest mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben

wij een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

Een aantal dingen zal onze club niet toestaan. Hieronder vallen:

- Het beoordelen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken of

- het maken van kwetsende opmerkingen daarover.

- Ongewenst aan de spullen van een ander komen.

- Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen bij het uitoefenen.

- Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de bedoelde persoon ervan als niet positief ervaren wordt.

- Vloeken of schelden, roddelen.Daarnaast verwachten wij van leden de volgende dingen uitdrukkelijk wel:

- Probeer ruzie altijd samen op te lossen.

- Wanneer dit niet lukt zoek contact met een trainer, vertrouwenscontactpersoon - en/of bestuurslid.

- Help elkaar waar nodig.

- Zorg dat nieuwkomers in de groep goed worden opgevangen.

 


Bovengenoemde gedragsregels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden

en zijn terug te vinden op deze website.

Verder wordt er door de trainers regelmatig aandacht aan besteedt en zien wij toe op de

naleving ervan tijdens de budolessen. Bovendien wordt ouders/verzorgers ook

gevraagd om ongewenst gedrag te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.2 Situaties van pestgedrag oplossen.


Als een vermoeden bestaat dat er binnen de club gepest wordt dan worden de

volgende stappen doorlopen:

- Er wordt vastgesteld of de gepeste heeft geprobeerd het samen met de pester op te lossen.

- Als de gepeste er niet uitkomt grijpt de budoleraar/trainer in. Hij/zij brengt de

partijen tot elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert samen met hen de

ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.

- Er wordt contact gezocht met de ouders/verzorgers van de partijen nadat de kinderen

hierover ingelicht zijn. Eventueel wordt een gesprek gevoerd met de gehele groep.

- Hierin kan aan de orde komen wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor

slachtoffers, daders, meelopers, en zwijgende middengroep. Besproken kan

worden of ze zich realiseren welk verdriet zij veroorzaken met hun gedrag en/of

houding. Vervolgens kan aan de groep suggesties gevraagd worden hoe de

situatie verbeterd kan worden voor de gepeste budoka.

- Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leraar duidelijk stelling in en houdt een


bestraffend gesprek met de pester. De fase van bestraffen/sancties treedt in werking

(zie paragraaf 3). Ook wordt de naam van de ruziemaker/pester vastgelegd in een

verslag. Bij iedere melding omschrijft de leraar de toedracht.


- De leraar en de ouders/verzorgers proberen in goed overleg samen te werken aan een

voor iedereen bevredigende oplossing. Als het gaat om jonge kinderen worden de

ouders/verzorgers hier actief bij betrokken. 


3. Sancties


Mochten pogingen tot verbetering van de situatie door de budoka’s, trainer en ouders niet

tot een oplossing leiden dan kan de club overgaan tot het opleggen van sancties.

Een besluit hiertoe volgt altijd uit samenspraak tussen trainer en bestuur.

De mogelijke sancties lopen op van licht naar steeds zwaarder en kunnen in die volgorde

worden gegeven als een situatie zich over langere tijd niet verbetert. Hier onder zijn de

sancties per categorie opgesomd.


Eerste sanctie:

- Een training niet aanwezig zijn.

Voor een bepaald aantal trainingen: blijven tot de andere budoka’s naar huis

vertrokken zijn.

Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn/haar rol

in het pestprobleem door gesprek : bewustwording voor wat hij/zij met het

gepeste kind uithaalt.

Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze

afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een

kort gesprek aan de order.


Vervolg Sancties

De ouders/verzorgers nadrukkelijker bij de oplossing betrekken. De budoclub heeft

een dossier bijgehouden van de acties die hebben plaatsgevonden. Dit dossier is

uitgangspunt voor het gesprek. In overleg de pester in een andere groep plaatsen.

Bij aanhoudend pestgedrag de pester voor een bepaalde periode schorsen.


Laatste Sanctie

In extreme gevallen kan de pester geroyeerd worden door de club.


Judokan Maartensdijk,

Sportzaal De Vierstee, Nachtegaallaan 30

Tel : 0346-212 021

Deze website makt gebruik van cookies. Klik op 'Accepteren' om iin te stemmen met het gebrui van cookies.

Accepteren